XXIII-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

XXIII-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

 

GARBĖ JĖZAUS ŠIRDŽIAI PER MARIJOS ŠIRDĮ!“

 

jez

 

2016 m. birželio 3 d. 20.00 val. – birželio 4 d. 5.30 val.

(iš penktadienio į šeštadienį naktį)(žiūr. programą)

PADĖKOS INTENCIJA

Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės – Motinos Marijos Širdį.

Birželio 3-oji (Penktadienis)

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS.

IŠKILMĖ.

Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs,

nes aš romus ir nuolankios širdies“. (Mt 11, 28 – 30)

 

img

 

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs“. Koks yra tas Jėzaus jungas? Jungas yra medinis skersinis, uždėtas ant dviejų gyvulių sprandų, laikantis juos kartu ir padedantis jiems sutelkti jėgas, traukiant krovinį. Kur Jėzus šiame vaizdinyje? Ar Jis eina mūsų priešakyje? Už mūsų?

Ar sėdi vežime, kurį mes traukiame? Ne. Jis greta mūsų traukia kartu. Kitaip tariant, Jėzus siūlo atsisakyti pasitikėjimo savimi ir suvienyti Jo jėgas su savo jėgomis. Jis siūlo savo galias, kad mes viską galėtume daryti per Jį ir su Juo. Jėzus yra visų malonių ir jėgų šaltinis. Jis žino, ko mums reikia, ir pasirūpina tuo. Jėzus jaučia mūsų žaizdas, seka kiekvieną mūsų žingsnį, siūlo savo paguodą ir pagalbą. Koks džiaugsmas būti šalia Jėzaus, turėti Jį kaip mūsų gyvenimo bendradarbį!

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu“. Koks nuostabus kvietimas! Atsiliepkime į tą kvietimą. Praleiskime minutę tyloje, surinkime savo vargus ir problemas savo vaizduotėje, prisiartinkime prie Jėzaus su visais savo vargais. Sakykime Jam: „Viešpatie, Tu kvietei mane ateiti. Aš išgirdau Tavo kvietimą ir ateinu. Dėkoju Tau, Jėzau, kad mane myli, nori paguosti ir palengvinti visas mano naštas. Palieku jas prie Tavo kojų, prie Tavo kryžiaus. Tikiu ir pasitikiu Tavo pažadais.  Dėkoju Tau, Viešpatie Jėzau“!

Švč. Sakramento adoracijos metu giedama ar skaitoma

Švč. Jėzaus Širdies litanija su malda ,,Gerasis Jėzau“ (LM, 234, 255);

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam,

per Švč. Jėzaus Širdies šventę viešai kalbančiam maldą

,,Gerasis Jėzau“ (EI, conc. 3).

 

Švč. Jėzaus Širdies litanija

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Atliepas po kiekvieno kreipinio:

pasigailėk mūsų!

Tėve, dangaus Dieve,

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios

Dvasios sutvertoji,

Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,

Jėzaus Širdie, begalinės didybės,

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,

padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės.

Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

 

Atsilyginimo malda

 

(Kalbama Švč. Jėzaus Širdies šventėje ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais)

Gerasis Jėzau! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių, norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis.

Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai nedorai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia mums būtum gailestingas. Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie, toli nuklydę nuo išganymo kelio, arba visiškai nenori Tavęs pripažinti savo ganytoju ir vadu, arba, užmiršę Krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo įsakymų. Už visas tas smerktinas nedorybes mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti.

Kad atsiteistume už visus Dievo garbės pažeidimus ir žmonių papiktinimus, mes Tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu Dievui Tėvui paaukojai, prikaltas prie kryžiaus, o dabar kasdien atnaujini ant mūsų altorių šventosiose Mišiose; prie jos jungiame Švenčiausiosios Mergelės, visų šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus.

Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už Tavo didžios meilės nepaisymą, Tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek tik pajėgsime, atlyginti tvirtu tikėjimu, tyru gyvenimu, tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo, vykdymu. Be to, visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad kas vėl Tave įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių Tave išpažintų.

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų Tarpininkei, priimk šį laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone padėk mums, kad ligi pat mirties būtume Tau ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę, kur Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Žmonijos pasiaukojimo

Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

(Kalbamas Kristaus Karaliaus šventėje

ir per birželines pamaldas)

 

Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių. Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta; daugelis, paniekinę Tavo įsakymus, nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėki jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: „Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius!“ Amen.

 

GIESMĖ

 

(Žodžiai: vysk. Romualdas Krikščiūnas;

muzika: Mykolas Pečiulis)

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta,

Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina.

Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi,

Tu sielą nelaimingą paguodi gaivini.

Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios;

Dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios!

Į Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis,

Kad prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.

Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai,

Net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai.

Tavos Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus,

Gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.

Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave,

Kai žemę šią apleisim, pašauki pas save;

Ten su dangaus šventaisiais giedosim amžinai:

Garbė Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!”

 

Birželio 4-oji (Šeštadienis)

 

img2

 

NEKALTOJI ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIS

 

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis paminima trečiąjį šeštadienį po Sekminių.

Gerbdami Nekaltąją Marijos Širdį, pagerbiame jos asmenį.

Šio kulto pradininkas yra šv. Jonas Eudas (m. 1680). 1753 m. popiežius Benediktas XIV įkūrė Romoje Marijos Širdies broliją. Popiežius Pijus IV  1799 m. leido kai kur šią šventę minėti, bet nepaskyrė specialių mišių maldų. 1836 m. Paryžiuje susibūrė Nekalčiausios Marijos Širdies arkibrolija. 1855 m. popiežius PIjus IX praplėtė šį minėjimą visai Bažnyčiai.

1917 m. Fatimoje, Portugalijoje, apsireiškusi Mergelė Marija pasakė, kad Dievas nori, jog būtų pagerbta jos nekalčiausioji širdis. Ji prašė, kad tam būtų skiriami pirmieji mėnesių šeštadieniai.

1942 m. spalio 31 d. popiežius PIjus XII paaukojo visą pasaulį Švč. Marijios Širdžiai, paskyrė šv. Mišioms maldas ir įvedė šią šventę.

Šventųjų gyvenimai“

 

Pirmąjį mėnesio šeštadienį, kalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija,  |  
melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,

Motina gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

 

Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

ŠV. BERNARDO MALDA

 

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

 

PASIAUKOJIMO NEKALTAJAI ŠVČ. M. MARIJOS ŠIRDŽIAI AKTAS
(Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną – trečiąjį šeštadienį po Sekminių – ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais)

 

MARIJA, GALINGOJI MERGELE, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekalčiausiai Širdžiai. Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose. Ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija. Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų Globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

 

Maloniai kviečiame į 24 – ąją Švč. Sakramento Eucharistinę Adoracijos Naktį

2016 m. iš rugsėjo 14-osios į 15-ąją

(iš trečiadienio į ketvirtadienį).

I N T E N C I J A

NUOLANKIAI GARBINAME ŠVENTĄJĮ KRYŽIŲ IR UŽJAUČIAME

PO JUO STOVĖJUSIĄ NUKRYŽIUOTOJO SOPULINGĄJĄ MOTINĄ.

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

klebonas mons. Vytautas Kadys

< >