XXII-OJI  ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

XXII-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

 

dievo_gailestingumo

 

,,Dievas apstus gailestingumo(Ef 2,4)

2016 m. balandžio 1 d. 20.00 val. – balandžio 2 d. 5.30 val.

(iš penktadienio į šeštadienį naktį (programą žiūrėti))

PADĖKOS INTENCIJA

UŽ SAVE, PARAPIJĄ, VYSKUPIJA, BAŽNYČIĄ, TĖVYNĘ, PASAULĮ.

 

Balandžio 1-oji

Velykų šeštoji diena

Pirmas mėnesio penktadienis

 

jezus2

 

Pirmąjį mėnesio penktadienį,

prie išstatyto Švč. Sakramento kalbama:

 

Švč. Jėzaus Širdies litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo,   |   pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
   pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!

Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

    Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

 

Atsilyginimo malda

GERASIS JĖZAU! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis.

Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia būtum mums gailestingas. Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie toli nuklydę nuo išganymo kelio, arba visiškai nenori Tavęs pripažinti savo ganytoju ir vadu, arba užmiršę krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo įsakymų. Už visas tas smerktinas nedorybes, mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti.

Kad atsiteistume už visus Dievo garbės įžeidimus ir žmonių papiktinimus, mes tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu Dievui Tėvui paaukojai prikaltas prie kryžiaus, o dabar kasdien atnaujini ant mūsų altorių šventosiose Mišiose; prie jos jungiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos, visų šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus.

Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už Tavo didžios meilės nepaisymą, Tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek tik pajėgsime, atlyginti tvirtu tikėjimu, tyru gyvenimu, tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo, vykdymu. Be to, visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad Tave kas vėl įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių Tave išpažintų.

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų Tarpininkei, priimk šį laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone padėk mums, kad ligi pat mirties būtume Tau ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę, kur Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 263-267.

 

Balandžio 2-oji

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

PIRMAS MĖNESIO ŠEŠTADIENIS

 

DSC_1104

 

Pirmąjį mėnesio šeštadienį,

prie išstatyto Švč. Sakramento kalbama:

 

Švč. Mergelės Marijos litanija

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija,  |  
melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,

Motina gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

 

Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Šv. Bernardo malda

 

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

 

Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas
(Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną – trečiąjį šeštadienį po Sekminių – ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais)

 

MARIJA, GALINGOJI MERGELE, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekalčiausiai Širdžiai. Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose. Ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija. Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų Globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

 

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis

Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 263-267.

 

Balandžio 3-oji

II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS)

DIEVO GAILESTINGUMO

 

jezus3

 

Paveikslas: JĖZAU, PASITIKIU TAVIMI!

Eugenijus Kazimierovskis , Vilnius, 1934 m.

Šį paveikslą gerbianti siela nežus.

Kai tu atgailaudama ir tikėdama kalbėsi šią maldą už nusidėjėlį,

aš jam suteiksiu atsivertimo malonę. Štai toji malda:

,,O Kraujau Vandenie, kurs ištryškai iš Jėzaus Širdies

kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu Tavimi“.

 

venuole

 

Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13 – 14 d.

Šv. ses. Faustinai apsireiškęs Kristus kalbėjo:

Tam, kas bent kartą sukalbės šį vainikėlį, bus suteikta malonė,

nes mano gailestingumas beribis, – sakė Jėzus.

Tie, kurie kalbės šį vainikėlį gyvenime,

o ypač mirties valandą, bus apglėbti mano gailestingumo.

 

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS

Kalbamas varstant rožinio karoliukus.

Pradžioje kalbame

,,Tėve mūsų“, ,,Sveika, Marija“,

,,Tikiu Dievą Tėvą“.

Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame:

Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus,

mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują,

Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame:

Dėl skaudžios Jėzaus kančios

būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Pabaigoje:

Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis,

pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.

(3 kartus)

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje.

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

kun. klebonas mons. Vytautas Kadys

 

< >