VELYKŲ ŠVENTINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ LAIKAS

VELYKŲ ŠVENTINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ LAIKAS

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS VELYKINIS TRIDIENIS

„Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose. Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis. Didįjį penktadienį ir, jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventinio priešvelykinio pasninko. Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Viešpats prisikėlė, – yra „visų šventųjų vigilijų motina“. Joje Bažnyčia budėdama laukia Kristaus prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia. Todėl visos šios šventosios vigilijos pamaldos turi būti atliekamos naktį: arba taip, kad prasidėtų su nakties pradžia, arba kad baigtųsi prieš sekmadienio aušrą“ (AC, 18-21).

 

 

 

Balandžio

13 d.

 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

(Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios)

 

 

18 val.

 

Balandžio

14 d.

 

DIDYSIS PENKTADIENIS

(Kristaus Kančios pamaldos)

 

 

18 val.

 

Balandžio

15 d.

 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

(Velyknaktis)

 

 

18 val.

 

 

Balandžio

16 d.

 

 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS   –  ŠV. VELYKOS

 

8 val. – Prisikėlimo Mišios

11 val.

12.30 val.

18 val.

 

 

Balandžio

17 d.

 

 

ANTROJI

ŠV. VELYKŲ DIENA

 

8 val.

10.30 val.

11 val.

12.30 val.

13:30 val.-koncertas

18 val.

 

< >