Šv. Jonas  Bosko

Šv. Jonas Bosko

 

Šv. Jonas  Bosko 0

1815 m. rugpjūčio 16 d. Italijoje, vynuogynuose paskendusiame Pjemonte, Beki gyvenvietėje, Margaritos ir Frančesko Boskų šeimoje gimė jauniausias sūnus – Džiovanis (pagal šventųjų vardų rašymo tradiciją toliau bus Jonas). Netikėtai mirus tėvui, dvejų metų Jonukas liko su dviem vyresniais broliukais, sergančia senele ir mama….

Šv. Jonas  Bosko 1

Kun. šv. Jonas Bosko našlaičių ir apleistų paauglių globėjas.

Verta prisiminti, koks buvo Jo gyvenimo kelias į šventumą,

nes tai gražus elgesio su jaunimu pavyzdys.

Šv. Jonas  Bosko 2

Kunigo  Šv.  Jono  Bosko  relikvija.

Pradėtos minėti  šv.  Jono Bosko 200-osios gimimo metinės

                                                         
           Turine pradėta minėti 200 m. Jono Bosko gimimo metinių sukaktis. „Italų jaunimui, kaip ir viso pasaulio jaunimui, vis dar reikia mūsų. Mes esame didžio žmogaus, tikro savo laikmečio vaiko, kūrusio istorijos audinį, įpėdiniai. Žmogaus, kuris buvo nepaprastas, tačiau ir kuklus, kuris davė pradžią judėjimui, plačiai išplitusiam iš šių Turino pakraščių iki įvairių egzistencinių ir geografinių pasaulio paribių“. Italų dienraštis „Avvenire“ cituoja vyriausiąjį saleziečių rektorių kun. Angel  Fernandez Artime, kuris šeštadienį Turine pradėjo šv. Jono Bosko 200 gimimo metinių iškilmes.
         Savo homilijoje Švč. Mergelės Marijos Pagalbininkės bažnyčioje, kur sausio 24 d. buvo minimas ir Šv. Pranciškus Salezas, kun. Artime apibūdino Šv. Jono Bosko asmenybę kaip „visuotinai pažįstamą pjemontietį“, kurio edukacinės ir socialinės veiklos vertingumą pripažino visi. „Mes, saleziečių šeima, norime būti žinomi dėl savo meilės jaunimui, ir ypač tiems iš jų tarpo, kurie labiausiai atstumti, apleisti, neturtingiausi“. Pasak jo, saleziečių vizitinė kortelė turi būti artimo meilė ir dėmesingas rūpinimasis.
        „Jaunimui reikia mūsų, reikia mokėti suteikti jiems galimybę tapti garbingais piliečiais ir gerais krikščionimis, pirmasis iššūkis – suprasti jaunimo pasaulį ir ko jie nori, nes lengviau yra būti suaugusiais, esančiais toli nuo jaunimo”, – sakė kun. Angel Fernandez Artime.
        Po Mišių šventiniai renginiai vyko Karališkajame teatre, kur apie šventąjį kalbėjo Turino arkivyskupas, miesto meras, regiono pirmininkas.
        Renginius turėtų vainikuoti iškilmingas sausio 31 d. šv. Jono Bosko liturginis minėjimas.  (Vatikano radijas)

Šv. Jono Bosko litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,

Marija Krikščionių Pagalba, melski už mus!
Šventasis Juozapai,
Šventasis Pranciškau Salezieti,
Šventasis Jonai Bosko,
Šventasis Domininkai Savio,
Šventoji Marija Domininka Mazzarello,
Šventasis Jonai Bosko, pavyzdingiausias kunige,
Dorybių didvyriškumo pavyzdy,
Švelnumo ir meilės įsikūnijime,
Kantrumo karžygy,
Vaikų gerasis tėve,
Idealusis jaunimo auklėtojau,
Išpažinčių apaštale,
Misijų organizatoriau,
Švenčiausiojo Sakramento garbinimo skatintojau,
Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų kongregacijų steigėjau,
Popiežiaus neklaidingumo skelbėjau,
Marijos Krikščionių Pagalbos garbės skleidėjau,
Dievo malonių dalytojau,
Ligonių gydytojau,
Šventojo Rožančiaus maldos gerbėjau,
Katalikiškosios spaudos globėjau,
Didysis blaivybės apaštale,

Melskis ir dirbk” šūkio įgyvendintojau,

Melski už mus šventasis Jonai Bosko
– kad taptume ištikimi Jėzaus ir Marijos Krikščionių Pagalbos garbintojai!

Melskimės.
Dieve, Tu šventąjį išpažinėją Joną Bosko pašaukei būti jaunimo tėvu ir mokytoju ir jo pastangomis, Mergelei Marijai padedant, praturtinai savo Bažnyčią naujomis vienuolijomis. Leisk mums, užsidegus ta pačia meilės ugnimi, ieškoti sielų ir tik Tau vienam tarnauti. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

< >