Šv. Antanas Paduvietis Kunigas ir Bažnyčios mokytojas

Šv. Antanas Paduvietis Kunigas ir Bažnyčios mokytojas

Birželio 13 d. minime vieną populiariausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų  –  šv. Antaną  Paduvietį, Bažnyčios mokytoją, misionierių, garsų pamokslininką.
        Tai didis stebukladarys, kurio pagalbos meldžiama bet kuria proga. Nuo seno daugelyje kraštų kreipiamasi į šv. Antaną prašant užtarimo, kad atsirastų dingę ar pamesti daiktai. Aukas, kurias žmonės sunešdavo, jis išdalindavo vargšams, todėl šios aukos vadinamos šv. Antano duona.
       Gimė 1195 m. Lisabonoje, turtingoje šeimoje, būdamas 15 metų įstojo į šv. Augustino vienuolyną, ten gavo gerą išsilavinimą. Vėliau tapo elgetaujančiu pranciškonu, nes norėjo skelbti Evangeliją musulmonams Maroke. Tačiau liga jį privertė pasilikti Italijoje. Buvo susitikęs ir bendravo su šv. Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu ir ištikimu sekėju.
       Tarp pačių pranciškonų ir šv. Antano šventės liturgijoje,  šv. Antanas minimas kaip ypatingas mokytojas ir pamokslininkas. Jis buvo pirmasis pranciškonų ordino mokytojas, gavęs ypatingą šv. Pranciškaus palaiminimą ir pritarimą mokyti brolius pranciškonus. Jis pirmasis iš savo ordino buvo paskirtas teologijos dėstytoju. Jis labai sėkmingai pamokslavo,  atvertinėdamas  žmones ir grąžindamas juos į tikėjimo kelią. Taip pat labai svarbi jo kaip taikdario ir teisingumo ieškotojo misija.
       Bažnyčios mokytojas šv. Antanas turėjo brangią psalmių knygą, kurią naudojo dėstydamas. Kartą vienas pranciškonų novicijus pabėgo iš vienuolyno ir pasiėmė tą psalmyną. Antanas ėmė karštai melstis, ir susigėdęs novicijus grąžino knygą bei buvo priimtas atgal į vienuolyną. Tuoj po Antano mirties tikintieji patyrė, kad jo užtarimu atsirasdavo dingę ar pavogti daiktai, grįždavo pasimetę artimieji.
       Popiežius Grigalius IX, sužavėtas Antano Šv. Rašto išmanymu, Antano kanonizacijos iškilmėje 1232 m. pavadino jį „Testamento lobynu“. Tai paaiškina, kodėl šv. Antanas dažnai vaizduojamas su liepsna rankoje ar laikantis Bibliją. 1946 m. popiežius Pijus XII oficialiai paskelbė Antaną Bažnyčios mokytoju. Bažnyčia nori, kad šv. Antano meilė Dievo žodžiui, jo maldingos pastangos suprasti jį ir pritaikyti ją kasdienio gyvenimo situacijose įkvėptų ir mus siekti tikros išminties.
       Šv. Antanas Paduvietis mirė 1231 m. Verčelyje arba Paduvoje. 1232 m. paskelbtas šventuoju.
1263 m. jo garbei Paduvoje virš kapo pastatyta bažnyčia, kurioje yra krištolinis relikvijorius, jame saugomos šventojo relikvijos, tarp jų ir liežuvis, šv. Antano iškalbingumo simbolis.

 

Šv. Antano litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus!
Šventasis Dievo mylėtojau,
Dievo rūstybės permaldautojau,
Klusnusis Jėzaus mokiny,
Tikrasis Bažnyčios sūnau,
Bažnyčios papuošale,

Šventojo Pranciškaus ordino garbe,
Šventos išminties vyre,
Šventojo tikėjimo platintojau,
Klaidingų mokslų griovėjau,
Tikinčiųjų vadove,
Apaštališkasis pamokslininke,
Griežto gyvenimo atsiskyrėli,
Dorybių būste,
Skaistybės mylėtojau ir paveiksle,
Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,
Ypatingo pamaldumo vyre,
Vargšų ir našlaičių tėve,
Ligonių gydytojau,
Nuliūdusiųjų guodėjau,
Padėjėjau varguose ir nelaimėse,
Kalinių globėjau,
Keleivių vadove,
Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau,
Pagundų nugalėtojau,
Šlovingasis dangaus gyventojau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Malda į Šv. Antaną  Paduvietį

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių.
Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai, padėk ir mums mūsų reikaluose.

V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Visagalis Dieve, taikos ir meilės davėjau, šventajam Antanui užtariant, suteik mums prašomų malonių, kad, Tavo neišsakomą gerumą ir beribį gailestingumą arčiau pajutę, dėkinga ir meilės kupina širdimi amžinai Tau tarnautume. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Padėka  Šv. Antanui

Šlovingas stebukladary šventasis Antanai, vargšų tėve ir patekusių į nelaimę guodėjau, tu taip rūpestingai padėjai man ir davei man daug stiprybės. Štai aš, parpuolęs prie tavo kojų, iš visos širdies dėkoju tau. Priimk šią padėką ir kartu mano tvirtą pažadą, kurį dabar atnaujinu, visuomet gyventi Jėzaus ir artimo meilėje. Ir toliau maloningai užstok mane savo apsauga bei išmelsk man galutinę malonę, kad vieną dieną nueičiau į dangaus karalystę ir tenai su tavimi giedočiau, dėkodamas amžinajam Dievo gailestingumui. Amen.

 

          Šv. Mišios aukojamos 10.00, 11.00 ir 18.00 val.

 

< >