Santuoka

Jaunavedžių dėmesiui

 

 1. Jungtuvės užsakomos prieš 5 (penkis) mėnesius. Bažnyčia pakeičia pavardes, todėl į CMS (santuokų rūmus) eiti nereikia.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė ( turi būti galiojantys bent mėnesį po santuokos).
 3. Gimimo liudijimas.
 4. Krikšto liudijimas arba laisvo statuso liudijimas iš tos bažnyčios, kur buvo įvykęs krikštas A4 formatu (liudijimas galioja 6 mėn.).
 5. Pirmosios Šv. Komunijos liudijimas.
 6. Sutvirtinimo sakramento pažymėjimas.
 7. Šeimos Centro programos baigimo pažymėjimas. Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui. Koordinatorė : 8. 674. 54361; p. marijosseimoscentras@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 1. Jei tuokiamąsi 3-ioje parapijoje, leidimas tuoktis už parapijos ribų,
 2. Jei esate įregistravę santuoką metrikacijoje, tuomet reikia santuokos liudijimo.
 3. Jei vienas iš sužadėtinių yra užsienietis, tuomet santuokos palaiminimas teikiamas po CMS įteisinimo., ir reikalingas santuokos liudijimas iš CMS.
 4. Jei esate našlys/(ė), reikia sutuoktinio/(ės) mirimo liudijimo.
 5. Liudininkų vardai, pavardės ir jų adresas. Abu liudininkai turi būti pilnamečiai ir psichiškai sveiki.
 6. Žinoti savo motinų mergautines pavardes.
 7. Dokumentai pristatomi ir pilnai sutvarkomi 30 dienų prieš santuoką.
 8. Pasiteiravimui: Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija. Gegužių g. 57, Šiauliai.         Sekretoriatas: 841.500 010.      klebonas-8.685.29164.

 

 

Kam, kur, kada teikiamas Santuokos sakramentas

Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus (mažesniam amžiui reikalingas vyskupo leidimas) ir esantys laisvame stovyje.

Rektorate ar vienuolynuose santuokos sakramentas neteikiamas, nebent rektorius gautų vyskupo leidimą. Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės, nes Bažnyčioje šis laikas yra skirtas vidiniam susitelkimui ir atgailai.

 

 Pasirengimas

 Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu.

 Santuokos sakramentas teikiamas jaunosios ar jaunojo parapijoje. Reikia turėti:

 •    Krikšto pažymas iš tos bažnyčios, kurioje žmogus pakrikštytas ir kartu laisvo stovio pažymas.

 •    Pažymą apie šeimos centre išklausytas paskaitas.

 •    Pasus.

 Tuokiantis trečioje parapijoje reikia turėti savo parapijos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų.

 Kad santuokinė sąjunga turėtų tvirtus ir pastovius žmogiškus bei krikščioniškus pagrindus, ypač svarbus yra pasirengimas santuokai, kuris visada prasideda dar tėvų namuose vaikų ugdymu šeimai.

 Bažnyčia reikalauja, kad katalikai, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, jeigu nėra didelių nepatogumų, iki santuokos sudarymo jį priimtų. Be to, prieš priimant Santuokos sakramentą, dera atlikti išpažintį iš viso gyvenimo, nes, kurdamas šeimą, žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, kuriame įsipareigoja atsakomybei už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.

 

 Esminės sakramento savybės

 Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris visam gyvenimui sudaro bendrą sąjungą, savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, – vienumas ir neišardomumas. Tarp pakrikštytųjų negali būti teisėtos santuokinės sutarties, kuri tuo pačiu nebūtų sakramentas. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta ir atbaigta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta. Štai koks dviejų vienos vilties, vienos drausmės ir tos pačios priklausomybės tikinčiųjų ryšys: abu lygiateisiai, abu vienas kitam atsidavę, be jokių sielos ir kūno paslapčių. Tai iš tikrųjų du viename kūne, o kur kūnas vienas, ten ir dvasia viena.

 

 Apie Santuokos sakramento liturgiją

 Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų sudaroma viešai ir apgaubta liturginėmis apeigomis. Santuokos sakramentas yra teikiamas bažnyčioje, jo galiojimui – tikrumui reikia dviejų liudytojų, kurie liudija, kad Santuokos sakramentas yra sudarytas ir kad šios santuokos sudarymui nėra kliūčių. Kristaus ir Bažnyčios, kurios nariais esame visi, meilę bei vienybę geriausiai išreiškia Eucharistijos sakramentas, todėl Santuokos sakramentą labai dera švęsti šv. Mišių metu.

 Santuoka – vienintelis sakramentas, kurį teikia ne kunigas, bet vienas kitam patys sutuoktiniai. Santuokos apeigose dalyvaujantis kunigas (arba diakonas) Bažnyčios vardu priima sutuoktinių sutikimą ir jiems suteikia Bažnyčios palaiminimą. Bažnyčios atstovo (taip pat liudininkų) buvimas santuokos metu akivaizdžiai parodo, kad ji yra bažnytinio gyvenimo tikrovė. Bažnyčia iš savo tikinčiųjų reikalauja bažnytinės santuokos sudarymo formos, nes:

 •    Sakramentinė santuoka yra liturginis veiksmas, todėl dera jį atlikti viešos bažnytinės liturgijos metu.

 •    Santuoka įveda į bažnytinį luomą, sukuria Bažnyčioje teises ir pareigas sutuoktinių ir jų vaikų atžvilgiu.

 •    Kadangi santuoka yra gyvenimo Bažnyčioje būdas, Bažnyčia turi būti įsitikinusi santuokos tikrumu (todėl jos metu privalo dalyvauti liudininkai).

 •    Susitarimo viešumas saugo vieną kartą ištartą „Taip“ ir padeda likti jam ištikimiems

 

 Sakramento malonės

 Santuokos sakramentu sutuoktiniai gauna veikiančiųjų malonių siekti santuokinio gyvenimo tikslų, ugdyti savo jaunąją kartą, palaikyti santuokinę meilę. Pilnaverčiam šio sakramento suteikimui reikia, kad sutuoktiniai, pakartoję pagrindines tikėjimo tiesas, susipažinę su krikščioniškais šeimos kūrimo tikslais, atlikę sakramentinę išpažintį ir būdami malonės stovyje, Santuokos šventimo metu abu drauge priimtų šv. Komuniją, pasivesdami Viešpačiui, kad Jo globa lydėtų džiaugsme ir varge.

 Santuoka remiasi abipusiu besituokiančiųjų sutikimu, tai yra pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai. Krikščionių sutuoktinių luomas ir jų gyvenimo būdas yra jiems savita dovana Dievo tautoje. Todėl suteikiama Santuokos sakramento malonė yra skirta ištobulinti sutuoktinių meilei, sustiprinti jų nesuardomai vienybei. Tos malonės veikiami jie padeda vienas kitam siekti šventumo gyvenant šeimoje, kaip Dievo dovaną priimant ir auklėjant vaikus.

 

 Gyvenimas konkubinate

 Pakartotinė išsiskyrusiųjų santuoka, tebesant gyvam teisėtam sutuoktiniui, prieštarauja – kaip mokė Kristus – Dievo planui ir įstatymui. Tačiau susiėję gyventi drauge išsiskyrusieji Bažnyčios nėra atstumiami. Jie kviečiami prašyti Dievo pagalbos krikščioniškai gyventi ir krikščioniškai išauklėti savo vaikus. Visgi neatsisakę į nuodėmę vedančio gyvenimo būdo, jie negali priimti eucharistinės Komunijos.

< >