Krikštas

Kam teikiamas Krikšto sakramentas?

Ką turiu daryti, norėdama(s) pakrikštyti savo vaiką?

  • Tėvai, norėdami krikštyti savo vaikus, patys išsirenka Krikšto dieną ir ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Krikšto kreipiasi į klebonijos raštinę dėl konkretaus laiko suderinimo. Turėti vaiko gimimo liudijimą, žinoti vaiko šventojo globėjo vardą, žinoti kas bus krikštatėviai.
  • Ką atsinešti krikštynoms? Krikšto žvakę, ir baltą Krikšto rūbą.

Krikšto tėvams būtina žinoti:

  • Krikšto tėvai turi būti katalikai, vyresni nei 16 metų ir jau priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
  • Jei krikštatėviai vedę, turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.
  • Krikštatėviai turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėjimo ir bendruomeniškumo ugdymu.
  • Malda nuo šiol bus svarbu lydėti naują krikščionį.
  • Krikštatėviai puoselėja atsakomybę ir dvasinę giminystę su pakrikštytu žmogumi.
  • Visą gyvenimą krikštatėviai Krikšto sūnų ar dukrą palaiko sunkumuose ir džiaugsmuose.
  • Jie turi stengtis dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švęsti sekmadienius ir krikščioniškai gyventi.

Kūdikius ir mažus vaikus krikštijame todėl, kad tęsiame nuo seno galiojusią tradiciją dieviškomis dovanomis aprūpinti savo šeimų narius, kad Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas tikėjimas padėtų bręstančiai asmenybei augti ir skleistis. Šeima įsipareigoja padėti krikščioniui augti, parodyti Dievo meilę per mylinčias rankas ir širdis, drauge melstis ir parodyti krikščioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori.

Jei tėvai nesutinka, ar nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikio krikštyti negalima.

Nekrikštyti vaikai iki 9 metų krikštijami Vaiko krikšto apeigomis. Nekrikštyti vaikai nuo 9 iki 14 metų įtraukiami į katechumenatą ir krikštijami.

Apie suaugusiųjų ir tų, kuriems suėjo 14 metų, Krikštą turi būti pranešama dieceziniam vyskupui bei gaunamas jo leidimas.

Pasiteiravimui: Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija. Gegužių g. 57, Šiauliai.  Sekretoriatas: 841.500 010. klebonas-8.685.29164.

< >