J. E. EUGENIJUS BARTULIS, ŠIAULIŲ VYSKUPAS,  TEIKS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

J. E. EUGENIJUS BARTULIS, ŠIAULIŲ VYSKUPAS, TEIKS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

 

2016 m.

Vartojant liturgijos terminus, Sutvirtinimo sakramentas – tai dieviškasis veiksmas, per kurį mums yra padovanojamas „Šventosios Dvasios antspaudas“. Dvasia įsikuria mūsų širdyje, t. y. įvyksta tai, apie ką apaštalas Paulius kalba Laiške romiečiams: „Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota“ (Rom 5, 5).

Kaip rašo apaštalas Paulius, „Dvasios vaisiai yra „meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal 5, 22). Kad galėtume džiaugtis šiais vaisiais, Dvasia mums suteikia savo dovanas, ir taip padeda mums atsakyti į kiekvienam skirtą Dievo pašaukimą. Kokios tos dovanos? Tos pačios, kurias, pasak pranašo Izaijo, Dievas duos Mesijui: „Viešpaties Dvasia ilsėsis ant jo: išminties ir supratimo Dvasia, patarimo ir stiprybės Dvasia, žinojimo ir Dievo baimės Dvasia“ (Iz 11, 2). Apmąstant tikėjimo tiesas, prie šių dovanų, ėmus versti Bibliją į lotynų kalbą, buvo pridėta pamaldumo dovana, kuri tam tikra prasme apima visas kitas dovanas nuolankiame ir meilingame Dievo garbinime. Todėl dabar kalbama apie septynias Šventosios Dvasios dovanas: išminties, supratimo, patarimo, drąsos, žinojimo, pamaldumo ir Dievo baimės. Jos mums byloja apie tai, ką mums gali suteikti Sutvirtinimo sakramentas.

Išminties dovana mums padeda suvokti pasaulį ir gyvenimą Dieve kaip visumą, santykyje su Viešpačiu atrasti prasmę, kuri suteikia šviesos bei stiprybės kiekvienam mūsų gyvenimo žingsniui.

Supratimo dovana moko kiekvienoje situacijoje įžvelgti Viešpaties buvimą ir aiškiai suvokti, ko jis iš mūsų prašo.

Patarimo dovana padeda mums priimti įvairius sprendimus, kad rinktumės tai, kas teisu Dievo akyse, o ne kas naudinga pasaulio akimis žiūrint, kad galėtume kilniaširdiškai atsidėti tarnystei kitų labui.

Drąsos dovana mus padaro ištikimus Viešpačiui įvairiomis gyvenimo akimirkomis ir įvairiais laikotarpiais, kad nesileistume sugundomi egoizmo ar savanaudiškų išskaičiavimų.

Žinojimo dovana yra ta, kuri kyla matuojant kiekvieną pažinimą galutinio slėpinio, apimančio visus dalykus, matu, peržengiant siaurą, paviršutinišką požiūrį; ši dovana leidžia mums atrasti tiesą, kad ne pažinimas apšviečia slėpinį, bet slėpinys apšviečia pažinimą.

Pamaldumo dovana uždega mumyse švelnią meilę Dievui, ją gavę karštai jį pamilstame ir trokštame kiekviename dalyke teikti jam garbę; dėl šios dovanos neieškosime tik Dievo paguodos, bet trokšime būti šalia jo tiek jo džiaugsme, tiek skausme dėl pasaulio nuodėmės.

Galiausiai Dievo baimės dovana yra nusiteikimas nuolatos gyventi Viešpaties akivaizdoje, rūpintis patikti veikiau jam, o ne žmonėms, nes tik taip galima atrasti pačią giliausią paguodą ir didžiausią laisvę. Ji mums leidžia suvokti ir nuodėmės baisumą, skiriantį mus nuo Dievo, kuris yra vienintelis visokio gėrio šaltinis.

Gyvybinga visų Dvasios dovanų visuma tampa aiškiai regima šventųjų patirtyse, todėl yra nuostabu pažinti jų gyvenimus bei sekti jų pavyzdžiu. Kartais šventųjų istorija apie pašventinančią Dvasią kalba iškalbingiau nei daugybė svarstymų ir žodžių!


 

 

Eil. Nr.

DATA

LAIKAS (val.)

MOKYKLOS PAVADINIMAS

1.

Birželio 10 d.

18.00

Sandoros ir Romuvos progimnazijos

2.

Birželio 11 d.

18.00

Gegužių, Dainų ir

Gytarių progimnazijos

 

 

Žiūrėti nuotraukas (2016-06-10):


Žiūrėti nuotraukas (2016-06-11):

 

 

 

< >