Didžiosios  Savaitės ir Šv. Velykų PAMALDŲ  TVARKA

Didžiosios Savaitės ir Šv. Velykų PAMALDŲ TVARKA

Kovo 30 d.  –  DIDYSIS  PIRMADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  8.00, 17.00 ir 18.00 val.

Kovo 31 d.  –  DIDYSIS  ANTRADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  8.00, 17.00 ir 18.00 val.

Balandžio 1 d.  –  DIDYSIS  TREČIADIENIS
Šv. Mišios aukojamos  8.00, 17.00 ir 18.00 val.

 

DIDYSIS  VELYKINIS  TRIDIENIS

Balandžio 2 d.  –  DIDYSIS  KETVIRTADIENIS

 

11.00 val.  –  J. E. Šiaulių Vyskupas  Eugenijus Bartulis  su vyskupijos  kunigais Šiaulių  Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukos Krizmos Mišias, kurių  metų pašventinami  Ligonių,  Katechumenų ir Krizmos  aliejai. Kunigai atnaujins  kunigystės įsteigimo dieną.

18.00 val.  –  aukojamos paskutinės vakarienės Mišios.
Po Šv. Mišių  pagarbinimui  išstatomas  Švč. Sakramentas.
Šią dieną giedantys ar pamaldžiai kalbantys himną ,,Kūno paslaptį garbingą“ įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.

 

         Balandžio 3 d.  –  DIDYSIS  PENKTADIENIS

 

18.00 val.  –  Kristaus  Kančios  pamaldos.
Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir mirtis ant kryžiaus.
Katalikai  yra  įpareigoti  laikytis  sauso  pasninko ir visiškos rimties. Šią dieną neaukojamos  Šv. Mišios, tačiau  atliekamos  Kristaus  Kančios  pamaldos. Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių, melsdamas Dievą  atleidimo savo bendruomenei ir  visam  pasauliui, atsiprašydamas  už  visų  nuodėmes.
Dalyvaujantys  pamaldose  tuo  metu  atsiklaupia ir jungiasi su kunigu savo malda ir atgaila už asmeninės,  šeimos  ir visuomenės nuodėmes.
Po pamaldų einamas Kryžiaus kelias.         
Po Kryžiaus kelio priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius.
Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.
Visame pasaulyje daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčioms išlaikyti.

 

Balandžio 4 d.  –  DIDYSIS  ŠEŠTADIENIS

 

8.00  –  22.00 val.  –  Maldos budėjimas prie Kristaus kapo, apmąstant Jo kančią ir mirtį.

 Velyknakčio  liturgija  prasidės  20.00 val.

Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai. Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškime žvakes.
Šventintą vandenį bus galima pasiimti tik pasibaigus pamaldoms.
Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.
Yra senas paprotys šventinti Velykinio stalo valgius. Mūsų bažnyčioje Velykiniai  valgiai  šventinami po vakarinių Šv. Mišių.  Šv. Velykų dienoje – po  Prisikėlimo  Šv. Mišių.

jezus2

 

Balandžio 5 d.   –  VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS 

Šv. Velykos

 

8.00 val.  –  Prisikėlimo procesija, Šv. Mišios.

Kitos Šv. Mišios aukojamos: 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

 Balandžio  6 d.  –  2-OJI  ŠV. VELYKŲ  DIENA

Šv. Mišios aukojamos:  8.00,  9.30,  11.00  ir  18.00 val.

Balandžio  10 d.  20.00 val.  –  11 d.  5.00 val.
XVI – oji  EUCHARISTINĖ  ADORACIJOS  NAKTIS
Balandžio  12 d.  –  ATVELYKIS
DIEVO GAILESTINGUMO  SEKMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka: 

8.00,  9.30, 11.00, 12.30  ir  18.00 val.

Su  Šv. Velykomis brangūs parapijiečiai!
Šviesaus, gaivaus ir viltingo Prisikėlimo Ryto.
Kristus prisikėlė.  Aleliuja,  Aleliuja!

< >