DIDŽIOJI SAVAITĖ – 2016 m. kovo 20 – 26 d.

DIDŽIOJI SAVAITĖ – 2016 m. kovo 20 – 26 d.

Žvelgiant į Bažnyčios kelionę istorijoje, kasmet mus pasitinka tas pats liturginių metų ciklas: Adventas, Kalėdos, Eilinis laikas, Gavėnia, Velykos… Kasmet mes esame kviečiami iš naujo apmąstyti Kristaus ir kitų mūsų išganymui reikšmingų Asmenų Gyvenimo įvykius, siekiant vis labiau įsigilinti ir labiau pažinti išganymo slėpinius.

Didžioji savaitė – tai krikščioniško gyvenimo centras, tai laikas, kurį kiekvienas tikintysis raginamas išgyventi intensyviai, maldoje ir tyloje apmąstydamas Viešpaties Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą. Apie šios savaitės liturgiją, tradicijas ir prasmę pasakoja kun. Eitvydas Merkys, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas. Šiandien siūlome jo mintis apie Viešpaties Kančios, arba Verbų sekmadienį, kuriuo Bažnyčia įžengia į Didžiąją savaitę. 

Jau II amžiaus pabaigoje pradžioje krikščionys tikrai šventė Velykas. Tai matome pagal tikrus istorinius liudijimus, mus pasiekusius iš to laikotarpio. Šiuose įrašuose klausiama popiežiaus Viktoro, kada Velykas reikėtų švęsti, kaip jas apskaičiuoti, kadangi Rytų Bažnyčia vienaip apskaičiuodavo Velykų laiką, o Romos Bažnyčios tradicija buvo kitokia. 

Didachė, arba „Dvylikos apaštalų mokslas“, knyga, sudaryta I amžiaus pabaigoje – II amžiaus pradžioje, jau byloja apie tai, kad Krikštui būdavo pasirengiama trijų dienų pasninku. Tai Didžiosios savaitės, Didžiojo Tridienio užuomazga. Piligrimė Egerija, kuri lankėsi Jeruzalėje 381–384 metais, išsamiai aprašo savo Didžiojo Tridienio šventimo Jeruzalėje įspūdžius kelionės užrašuose „Itenerarium“. Praėjo kiek laiko, kol gavėnia nusistovėjo kaip 40-ies dienų laikotarpis. Šiuo laiku žvelgiame į Jėzų, pasitraukusį į dykumą, ir ten jo praleistas dienas. 

Didžiosios savaitės tradicija susiformuoja pakankamai anksti. Paskutinis sekmadienis prieš Velykas kartais būna vadinamas Verbų sekmadieniu, kartais – Kančios sekmadieniu. Tradicija, kai žmonės mojuodami palmių šakomis sveikina Jėzų, prisimindami, kaip apaštalai jį sveikino, gimė Jeruzalėje. Piligrimė Egerija savo kelionės užrašuose gana smulkiai aprašo įspūdžius apie Verbų sekmadienio procesiją, kuri prasidėjo 11 val. Alyvų kalne ir baigėsi vakare šviesų uždegimo liturgija Anastazis (Kristaus kapo) bazilikoje Jeruzalėje. Šis paprotys iš Rytų per Ispaniją ir Galiją pasiekė ir prigijo Romoje tik VII a. pabaigoje. Tuo tarpu Romoje krikščionys Didžiąją savaitę pradėdavo Kristaus Kančios apmąstymu ir Evangelijos skaitymu. Mus pasiekė net 19 popiežiaus Leono Didžiojo kalbų, skirtų Kančios apmąstymui. Šiai dienai būdingos dvi Rytų ir Vakarų tradicijos dabar viena kitą papildo ir susijungia.

Verbų sekmadienio pirmoji dalis – tai prieš šv. Mišias vykstanti iškilminga procesija su verbomis, aliuzija į palmių šakeles, primenanti iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Šventajame mieste dabar tai būna procesija, einanti iš Alyvų kalno į Šventąjį miestą, Jeruzalės gatvėmis iki Viešpaties kapo bazilikos. Ja sekdami, tikintieji susirenka šalia bažnyčios, šventoriuje ar kitoje vietoje, ir eina į bažnyčią. Iš tiesų procesija yra iškilminga eisena iš vienos vietos į kitą, norint pasiekti tam tikrą vietą, o ne, kaip mes dažniausiai esame įpratę, procesija – tai ėjimas ratu aplink bažnyčią.

Taigi žmonės galėtų susirinkti kokioje nors vietoje už bažnyčios ribų, kur atėjęs kunigas palaimintų jų verbas, ir paskui jie visi iškilmingai įžengtų į bažnyčią. Ši procesija tai priminimas mums, kad Kristus mus veda į dangiškąją Jeruzalę. Taigi, įžengimas į bažnyčią turėtų būti kiek galima iškilmingesnis, ypatingesnis. Lietuvoje įprasta, kad dažniausiai verbos palaiminamos jau bažnyčioje, ir procesija vyksta arba pačioje bažnyčioje, arba aplink ją.

Po šios procesijos jau nutylama, susikaupiama, atsiranda kančios nuojauta. Žodžio liturgijos metu neskaitoma Evangelija, bet Jėzaus Kančia pagal vieną evangelistų sinoptikų. Ši susikaupimo nuotaika tarsi nuspalvina visą liturgiją ir mus įveda į Didžiąją savaitę, kai žingsnis po žingsnio artėjame prie didžiųjų mūsų išganymo įvykių: Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo per Paskutinę vakarienę, Dievo meilės ir Kryžiaus slėpinio kontempliacijos Didįjį penktadienį ir mirties bei nuodėmės sutriuškinimo ir galutinės pergalės – Prisikėlimo. Šiais metais skaitomai kančiai pagal Morkų būdingas tragiškų įvykių realizmas, susikoncentruojant ties Viešpaties Jėzaus ir jo mokinių santykiais.

Kristaus kančios skaitymas mums primena, kad, Jėzui iškilmingai įžengiant į Jeruzalę, mokiniams ir minioms džiūgaujant, Jo širdį kaip kalavijas jau vėrė artėjanti kančia, kurią tik dar labiau pagilino bei sustiprino minios išorinis šurmulys ir nepagrįstos politinio mesianizmo viltys. Jėzaus vidinė nuotaika buvo diametraliai priešinga išorinei minios nuotaikai (tai mums primena skirtingos Verbų sekmadienio nuotaikos liturgijos pradžioje ir pabaigoje), kaip dažnai esti ir mūsų gyvenime. Esame kviečiami įsigyventi į Viešpaties nuotaiką, jausti ir išgyventi Jo skausmą dėl nuodėmės, išsivaduoti iš egocentrizmo ir tapti labiau kristocentriškiems, kokiems derėtų būti krikščionims.

Taigi Verbų sekmadieniu pradedame Didžiąją savaitę. Pirmos trys dienos nėra labai ypatingos, jos neturi labai išskirtinių ypatingų liturginių elementų. Galbūt tik galima atkreipti dėmesį, jog skaitiniai sudėlioti taip, kad juntame, jog tai jau paskutinės dienos iki Velykų ir vis labiau artėjama prie atomazgos (pvz., skaitome apie Judo išdavystę etc.). Didžiosios savaitės pirmosios dienos mus tartum rengia Didžiajam tridieniui, kuris yra visų liturginių metų centras bei vainikas.

 

ponai3

 

2016 m. kovo 20 d.

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

VERBOS

 

kaciukai

 

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka

(8.00, 9.30, 11.00, 12,30 ir 18.00 val.).

Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Prieš Sumos Šv. Mišių procesija.

 

maryja

 

Didžiosios Savaitės

PAMALDŲ TVARKA

 

Kovo 21d. – DIDYSIS PIRMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 17.00 ir 18.00 val.

Kovo 22 d. – DIDYSIS ANTRADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 17.00 ir 18.00 val.

Kovo 23 d. – DIDYSIS TREČIADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 8.00, 17.00 ir 18.00 val.

 

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS

 

kryzius

 

Kovo 24 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS (žiūrėti)

 

11.00 val.

J. E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis su vyskupijos kunigais

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukos

Krizmos Šv. Mišias,

kurių metų pašventinami Ligonių, Katechumenų ir Krizmos aliejai.

Kunigai atnaujins kunigystės įsteigimo dieną.

 

paskutine_vakariene

 

18.00 val.

Aukojamos Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.

Po Šv. Mišių pagarbinimui išstatomas Švč. Sakramentas.

Šią dieną giedantys ar pamaldžiai kalbantys himną

,,Kūno paslaptį garbingą“

įprastinėmis sąlygomis gali pelnyti visuotinius atlaidus.

 

Kovo 25 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS (žiūrėti)

 

jezus

 

18.00 val.

Kristaus Kančios pamaldos.

Šią dieną prisimenama Kristaus Kančia ir mirtis ant kryžiaus.

Katalikai yra įpareigoti laikytis sauso pasninko ir visiškos rimties.

Šią dieną neaukojamos Šv. Mišios, tačiau atliekamos

Kristaus Kančios pamaldos.

Kunigas puola kniūbsčias ir gulasi kryžiumi prieš altorių,

melsdamas Dievą atleidimo savo bendruomenei ir visam pasauliui,

atsiprašydamas už visų nuodėmes.

Dalyvaujantys pamaldose tuo metu atsiklaupia ir jungiasi su kunigu

savo malda ir atgaila už asmeninės, šeimos ir visuomenės nuodėmes.

Po pamaldų einamas Kryžiaus kelias.

 

kryzius2

 

Po Kryžiaus kelio priklaupimu ir pabučiavimu pagarbinamas kryžius.

Kryžiaus pagarbinimu įprastinėmis sąlygomis

pelnomi visuotiniai atlaidai.

Visame pasaulyje daroma rinkliava

Šventosios Žemės bažnyčioms išlaikyti.

 

Kovo 26 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (žiūrėti)

 

jezus2

 

8.00 – 22.00 val.

Maldos budėjimas prie Kristaus kapo, apmąstant Jo kančią ir mirtį.

Velyknakčio liturgija prasidės 20.00 val.

Šventinama ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai.

Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškime žvakes.

Šventintą vandenį bus galima pasiimti tik pasibaigus pamaldoms.

Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis

pelnomi visuotiniai atlaidai.

Yra senas paprotys šventinti Velykinio stalo valgius.

Mūsų bažnyčioje Velykiniai valgiai šventinami po vakarinių Šv. Mišių.

Šv. Velykų dienoje – po Prisikėlimo Šv. Mišių.

 

krepselis

 

kryzius3

 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

(Šv. Velykos)

 

Kovo 27 d.

8.00 val.

PRISIKĖLIMO PROCESIJA, ŠV. MIŠIOS

Kitos Šv. Mišios aukojamos:

09.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.

Kovo 28 d.

2-OJI ŠV. VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios aukojamos:

8.00, 9.30, 11.00 ir 18.00 val.

Balandžio 3 d.

ATVELYKIS

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

(8.00, 9.30, 11.00, 12.30 ir 18.00 val.)

 

avinelis

 

„Aleliuja, Aleliuja“

 

< >