TĖVAS JAMES MARIAKUMAR SVD IR SESE MARY PEREIRA VĖL ŠIAULIUOSE…

TĖVAS JAMES MARIAKUMAR SVD IR SESE MARY PEREIRA VĖL ŠIAULIUOSE…

2016 m.

 

img1

 

IŠLAISVINIMO MALDA
(sukurta Tėvo James Mariakumar SVD)


Jėzaus Kristaus vardu, brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia, prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia, Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią, man suteikta, autoriteto jėga … aš atsižadu visų blogio jėgų, norinčių man pakenkti ir atmetu jas. Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo demonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas. Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis. Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui. Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį. Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus. Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui!

Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes. Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino. Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę. Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.

*Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios, nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios, abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios! – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios, antipatijos ir neapykantos dvasios, agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios, įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios, nusivylimo nusiminimo ir savižudybės dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios, nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės, prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius, per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

*Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios, priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios. – Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

*Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios, šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios, nesaikingo valgymo ir gėrimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo, neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios, pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos, prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė – pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą, lankant nekrikščioniško kulto vietas, per astrologiją, ekstrasensus, numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbėjimąsi su dvasiomis mediumo pagalba), horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą, Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, jogą, Dzen – meditaciją, reiki, čakras, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba, Bacho-žiedų esencijas, I Ching („Permainų knygą“), automatinį rašymą ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba, grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose ir kitas panašias okultines praktikas. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu kitų teisimo dvasios, neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios, kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo, kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios, klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios, abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju, ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę, mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę, mano jausmus, mano protą ir mano valią.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju Krauju. Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį, mano rankas, kojas ir lyties organus.

Atsiųsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią.

Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis – išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime.

Pripildyk mane savo vaisiais – meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžiadvasiškumu, gerumu, maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu. Suteik man savo dvasines dovanas, charizmą – išminties ir pažinimo žodį, pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną, tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną, ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei. Amen.

Šita išlaisvinimo malda galima melstis kasdien, priklausomai nuo poreikio. Jeigu yra galimybė, vertėtų šitą maldą kalbėti prie Tabernakulio, Eucharistinio Kristaus akivaizdoje. Mes taip dažnai pamirštame Viešpatį, laukiantį mūsų bažnyčiose, kad mus apdovanotų. Viešpaties akivaizdoje dažnai būna lengviau į Jį atsigręžti. Kad mūsų maldos taptų vaisingomis, mums reikia užmegzti asmeninį santykį su Dievu, nes Jis yra ne tik meilė, jėga ir stiprybė, Jis yra asmuo – Švč. Trejybė: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Šituos tris asmenis aš turiu norėti vis giliau pažinti, su jais kalbėtis – tai yra malda! Taip pat išgirsti Dievo asmeniškai man sakomus žodžius, – ir tik tuomet prasidės tikrasis santykis, kuris galės augti. 

www.mariakumar.org

 

kryzius

 

,,Dėkokime Viešpačiui, nes jis geras,

nes jo gailestingumas tveria per amžius“ (Dan. 12,89)

 

Šv. Rekolekcijos su misionieriais

tėvu James Mariakumar SVD ir sese Mary Pereira

gegužės 22 – 25 dienomis

pradžia – 18.00 val.

 

Tėvas James Mariakumar ves vidinio išgydymo pamaldas

gegužės 22 – 25 dienomis 18.00 val.

Asmeniškai  norintiems susitikti su Tėvu James  Mariakumar ir sese Mary Pereira galima užsiregistruoti Tel. 8 41 500010 arba prašome kreiptis į parapijos raštinę.

 

 Misionieriai tėvas James Mariakumar SVD ir sesuo Mary Pereira iš Indijos jau ketvirtą kartą atvyksta į Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią vesti Šv. Rekolekcijas.

Rekolekcijos su James Mariakumar SVD ir ses. Mary Pereira, tai unikali galimybė greitame šiandienos laike sustoti ir su ypatingu atidumu ir jautrumu pažvelgti savo gyvenimo realybę.

 

kunigas

 

Tėvas James Mariakumar SVD yra indų kilmės katalikų kunigas, misionierius, filosofijos profesorius. 1994 m. Dievo Malonei veikiant, jis suprato, kad žmogaus vidinių žaizdų, išgydymas turi būti paremtas Dievo Žodžiu ir Jėzaus Kristaus galia. Nuo tada jo pagrindine tarnyste tapo vidinis išgydymas. Šiuo metu jis yra pasitraukęs iš kunigų seminarijos filosofijos profesoriaus pareigų ir savo vienuolyno vyresniųjų leidimu, pasišventęs rekolekcijų vedimui.

Savo mokymuose atskleidžia vidinių sužeidimų priežastis, iliustruoja pavyzdžiais, paremtais ilgamete sielovadininko patirtimi, nurodo klausytojui kryptį, glaudžiai susietą su Šventuoju Raštu. Kun. James Mariakumar SVD, patyręs gydančią Dievo jėgą trokšta, kad ši versmė taptų atvira kiekvienai sužeistai širdžiai.

 

img2

 

Mary Pereira gimė ir augo pamaldžioje katalikiškoje šeimoje. Nuo pat jaunystės dalyvavo rekolekcijose, kurios brandino jos tikėjimą ir ugdė Dievo Žodžio pažinimą. Tam, kad su „visišku atsidavimu Viešpačiui“ (1 Kor 7, 35) tarnautų Dievo karalystės plėtimui Mary nusprendė rinktis netekėjusios moters pašaukimą. Į tarnyste su t. James Mariakumar SVD ją atvedė Viešpats: pradžioje konsultacijoms, o vėliau ir konsultavimui. 2005-aisiais metais Mary baigė Dei Verbum Pastoracinį Biblijos kursą Italijoje.

Šv. Rekolekcijos vyks ir kitose bažnyčiose:

Gegužės 5 – 6 d. Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko bažnyčioje, Smiltelės g. 27.

Gegužės 11 – 15 d. Skuodo Šv. Trejybės bažnyčioje, Gedimino g. 12.

Gegužės 17 – 20 d. Tauragės Šv. Trejybės bažnyčioje, Bažnyčių g. 1.

Gegužės 27 d. Šiluvos Šv. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, M. Jurgaičio aikšte 2.

 

< >