„24 valandos su Viešpačiu“

„24 valandos su Viešpačiu“

2016 m. kovo 18 – 19 d.

kviečiami į maldos ir atgailos vigiliją „24 valandos su Viešpačiu“. (žiūrėti)

 

viespatis

 

Malda į Dieviškąjį Gailestingumą

Dieve, Tu sukūrei pasaulį ir pakvietei žmogų į savo artumą bei amžinąjį gyvenimą. Per amžius nepaliauji rodęs savo gailestingumą ir meilę. Siuntei savo Sūnų, kuris Kryžiaus kančia paliudijo, jog Tavo gailestingumas neturi ribų, jo niekas šioje žemėje nesulaiko. Prie šio Kryžiaus nuo amžių mūsų tėvai meldė ir gavo Tavo malonių, sudėjo dėkingumo ženklus. Prie šio Kryžiaus ir mes ateiname su viltimi ir pasitikėjimu. Išliek savo palaimą, suteik malonių mums ir tiems, už kuriuos meldžiamės. Atleisk ir išgydyk savo vaikus nuo girtavimo, neištikimybės ir žiaurumo.  Atleisk ir išgydyk nuo egoizmo, pavydo ir nejautrumo.

Atleisk ir pašalink tinginystę ir melą, apvalyk mus ir mūsų

artimuosius nuo visokios nuodėmės, suteik tikro atsivertimo malonę.

Būk gailestingas mirusiems, kuriuos pavedame Tavo malonei, kad

Dangaus karalystėje amžiais šlovintų Tavo meilę.

Išgirsk visas mūsų maldas. Suburk mus visus prie Tavo gailestingumo.

Malda už brolius ir seseris tesuvienija mus į Kristaus sekėjų šeimą,

giliau teįjungia į Tavo Bažnyčią.

Kaip žvakės liepsnelė, mūsų bendra malda tebūna malonės ženklu

ir gyvenimo žiburėliu mūsų dienoms. Kad Tavo vaikai, malonės

apšviesti ir sušildyti, Tave garbintų ir šlovintų per visas kartas ir visu amžius. Amen.

Tėve mūsų…

Sveika Marija…

Garbė…

< >