19-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO  EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

19-OJI ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS

 

2015 m. lapkričio mėn. iš 21-osios į 22-ąją

(iš šeštadienio į sekmadienį) naktį.

 

Intencija:

ŠLOVINAME KRISTŲ KARALIŲ – VISATOS VALDOVĄ

LIETUVOS I EUCHARISTINIS KONGRESAS

Kaunas, 1934.06.28-07.01

 

1934 m. liepos 1 d. dešimtys tūkstančių žmonių, susirinkusių į Lietuvos I-ąjį Eucharistinį kongresą, priešais viešam garbinimui išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą pasiaukojo Viešpaties Jėzaus Kristaus Karaliaus – Visatos Valdovo dieviškajai Širdžiai, vadovaujant Kauno arkivyskupui metropolitui Juozapui Skvireckui. Kelių šimtų giesmininkų choras giedojo kompozitoriaus Juozo Naujalio specialiai Kongresui parašytas ir jo paties diriguojamas mišias.

Pasiaukojimo aktas:

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, saugok ir globok mūsų tautos laisvę ir nepriklausomybę; stiprink savo Šventosios Dvasios malonėmis mūsų dvasios Vadus, mūsų Vyriausybę, mūsų kariuomenę ir visus mūsų tautos darbuotojus; suburk vienybėn visus mūsų tautos vaikus, surink svetur išblaškytus josios sūnus ir dukteris ir sujunk juos su mumis neišardomais tėvynės meilės ryšiais.

Geriausioji Jėzaus Širdie, kuri verkei, žiūrėdama į savo išrinktosios tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mūsų tautos iškentėtus skausmus ir neleisk daugiau mūsų priešams viešpatauti brangioje mūsų tėvynėje.

Gailestingiausioji Jėzaus Širdie, atleisk mūsų tautos nuodėmes, klaidas ir padaryk, kad mūsų visų širdys užsidegtų neužgesinama Tavo meilės liepsna. Jėzaus Širdie, teateinie tavo Karalystė mūsų brangioje Lietuvoje! (1934.07.01) (Žiūr.:http://www.lcn.lt/eucharistija2000/istorija/lietuvos_1_ek.html )

Taip maldaukime Kristų Karalių ir šiemet, ir kasmet, ir kasdien:

  • Jėzaus Širdie, teateinie tavo Karalystė mūsų brangioje Lietuvoje!

< >